Όροι χρήσης

Όροι χρήσης Οι επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου 2to6.med.uoa.gr καλούνται να διαβάσουν τους ακόλουθους όρους, καθώς η χρήση του ιστότοπου συνιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Όλοι οι επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου 2to6.med.uoa.gr αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη/χρήση του ιστότοπου θα εφαρμόζουν και θα δεσμεύονται από τους όρους χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται ακολούθως. Το 2to6.med.uoa.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να τροποποιεί τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους ή τις τροποποιήσεις αυτών, κάθε επίσκεψη ή/και χρήση του ιστότοπου πρέπει να αποφεύγεται.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου 2to6.med.uoa.gr έχει αναπτυχθεί και διαρκώς ενημερώνεται κατά κύριο λόγο βάσει έγκυρων και αξιόπιστων δημοσιεύσεων της ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής έρευνας. Οι επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πηγές, τα άρθρα, οι πληροφορίες και εν γένει το υλικό που περιέχεται σε αυτόν, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις εξατομικευμένες συμβουλές και οδηγίες του ειδικού επαγγελματία υγείας και δεν συνιστούν προτροπή για έναρξη, αλλαγή ή τερματισμό κάποιας θεραπείας ή αγωγής.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα, αξιοπιστία και πληρότητα του πληροφοριακού υλικού που περιλαμβάνεται στον παρόντα ιστότοπο. Ωστόσο, το 2to6.med.uoa.gr, και κατ’επέκταση οι συντάκτες αυτού, δεν φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις στις παρατιθέμενες πληροφορίες ή για ενδεχόμενη ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτών και δεν ευθύνονται για την καταβολή αποζημιώσεων ή για οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις και απαιτήσεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω της χρήσης του εν λόγω πληροφοριακού υλικού.

Ειδικότερα, σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος 2to6.med.uoa.gr ή οι συντάκτες του δεν φέρουν ευθύνη για την αποδοχή ή χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτόν. Ο παρών ιστότοπος ή οι συντάκτες του δεν φέρουν ευθύνη με οποιοδήποτε τρόπο για αποφάσεις/ενέργειες των επισκεπτών/χρηστών, οι οποίες ελήφθησαν/πραγματοποιήθηκαν βάσει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι η προαναφερθείσα αποποίηση ευθύνης ισχύει για το σύνολο των πληροφοριών που διατίθενται στον ιστότοπο.

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου 2to6.med.uoa.gr αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, και προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου και αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, απολαμβάνει τα δικαιώματα των νομίμων δικαιούχων του.

Επισημαίνεται ότι στον ιστότοπο 2to6.med.uoa.gr δημοσιεύονται ή αναδημοσιεύονται πληροφορίες, άρθρα, έρευνες ή άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, με προγενέστερη λήψη έγγραφης άδειας από τους εκάστοτε κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ο ιστότοπος  2to6.med.uoa.gr εξουσιοδοτεί τους χρήστες/επισκέπτες που επιθυμούν να έχουν αντίγραφο του υλικού που παρέχεται σε αυτόν, να το πράξουν μόνο εφόσον αυτό προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση και μόνο εφόσον συμπεριληφθεί η ακόλουθη σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων: «Copyright © 2013, 2to6.med.uoa.gr -Ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος» ή και άλλες ενδείξεις ή δικαιώματα προέλευσης που μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στο περιεχόμενο.

Ο ιστότοπος 2to6.med.uoa.gr διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να μεταβάλει τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δεν είναι υπεύθυνος για πληροφορίες που περιέχονται σε διασυνδέσεις προς άλλες ιστοσελίδες.

Δηλώνεται ρητά ότι τα στοιχεία των επισκεπτών /χρηστών που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον παρόντα ιστότοπο παραμένουν απόρρητα και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους.

Παρατηρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του ιστότοπου μπορείτε να στέλνετε στην ηλεκτρονική  διεύθυνση chsr@med.uoa.gr.