Σε αυτήν την ιστοσελίδα θα βρείτε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης που μπορούν να βοηθήσουν τις οικογένειες, τους παιδαγωγούς, τους επαγγελματίες υγείας, τα μέλη της κοινότητας και της πολιτείας να υποστηρίξουν την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών. Καλύπτει θέματα που αφορούν τα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών, τους παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική τους υγεία, πολιτικές και προγράμματα για την προαγωγή της κοινωνικής και συναισθηματικής ευεξίας από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και στρατηγικές για την ενσωμάτωση αυτών στις δομές παιδικής φροντίδας και εκπαίδευσης, στις υπηρεσίες υγείας και σε όλες τις υπηρεσίες της κοινότητας που υποστηρίζουν τα παιδιά.